RODO

  • RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu przy ul. Gajowicka 114-116, 53-407 Wrocław, tel. 535 212 242, e-mail biuro@berek.pl, prowadzone przez osobę fizyczną Bogusławę Nowiszewską

(ADO – kontakt: b.nowiszewska@berek.pl);

2. Przedszkole przetwarza dane osobowe Pana/Pani w celu związanym z daną korespondencją.

3. Z Przedszkolem można kontaktować się poprzez e-mail lub pisemnie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

4. dane osobowe Pana/Pani nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ( nie będą przekazywane do państwa trzeciego).

5. w związku z przetwarzaniem przez Przedszkole danych osobowych Pana/Pani przysługuje Panu/Pani*:

  • prawo do dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania oraz potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy Przedszkole będzie przetwarzało dane osobowe Pana/Pani w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Pan/Pani*, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania            określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych

7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.